☰ Menu
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZIELONY TARAS" W KOSZALINIE

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior+" w Koszalinie

 Dzienny Dom Pogodna Jesień


 

Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior+" w Koszalinie

ul. Leonida Teligi 4

75-206 Koszalin

tel. 094 717 08 98

 

Adresaci oferty:

 • osoby od 60 roku życia – 30 miejsc,

 • będące mieszkańcami Koszalina,

 • mające ograniczoną sprawność samoobsługi oraz trudności w samodzielnej egzystencji,

 • pragnące w ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas.


 

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

 • serdeczną i rodzinną atmosferę,

 • miejsce pobytu, przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu,

 • pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, pokonywaniu trudności i ograniczeń,

 • udział w prowadzonych zajęciach, organizowanych spotkaniach i imprezach kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych i integracyjnych oraz rehabilitacyjnych,

 • budowanie więzi międzypokoleniowych,

 • jeden ciepły posiłek,

 • umożliwienie uprawiania i pielęgnacji małych ogródków działkowych znajdujących się na terenie DPS "Zielony Taras".


 

Formy zajęć:

 • terapia zajęciowa,

 • rehabilitacja ruchowa,

 • zajęcia usprawniające ruchowo,

 • trening kulinarny,

 • zajęcia rekreacyjne,

 • zajęcia komputerowe,

 • zajęcia kulturalno – oświatowe,

 • muzykoterapia,

 • gry i zabawy edukacyjne,

 • biblioterapia,

 • spacery, pikniki oraz wycieczki.


 

Odpłatność:

Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny, wysokość miesięcznej odpłatności ustala się w drodze decyzji administracyjnej, zasady ponoszenia odpłatności ustala Rada Miejska w drodze uchwały.


 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek osoby zainteresowanej,

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu,

 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy ( np. odcinek renty lub emerytury, lub zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z ZUS, KRUS lub innego organu emerytalno – rentowego),

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu oraz możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych,

 • Pracownik CUS ma prawo żądać innych dokumentów wymagających załatwienia sprawy.

 


 

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Sekcja ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych CUS w Koszalinie, al. Monte Cassino 2,


 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji przyznającej pobyt w Dziennym Domu następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego CUS w Koszalinie, ustaleniu kwoty miesięcznej odpłatności za pobyt i wydaniu decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku.


 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej przez CUS w Koszalinie decyzji, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem CUS w Koszalinie.


 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z późn. zm.,

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietna 2021 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

 • Zarządzenie nr 570/1903/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie.

 • Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior- Wigor" na lata 2021-2025.

 • Uchwała nr XVIII/336/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pogodna Jesień „Senior+” w Koszalinie oraz połączenia z Domem Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.

 • Uchwała nr XVIII/339/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 maja 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

 • Uchwała nr XLI/671/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pogodna Jesień „Senior+” w Koszalinie oraz połączenia z Domem Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.


 


 


 

Wytworzył:
Jolanta Szewczyk
(2018-07-18)
Udostępnił:
Sadowski Grzegorz
(2015-09-20 10:40:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Sadowski Grzegorz
(2023-02-14 08:09:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 217129