☰ Menu
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZIELONY TARAS" W KOSZALINIE
Grafika zawierająca herb DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZIELONY TARAS" W KOSZALINIE

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DD

 SENIOR+

Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior+"

ul. Leonida Teligi 4

                    75-206 Koszalin; tel. 0-94 717 08 98 

 

 

Adresaci oferty:

 •   osoby od 60 roku życia – 30 miejsc,
 •   będące mieszkańcami Koszalina,
 •   mające ograniczoną sprawność samoobsługi oraz trudności w samodzielnej egzystencji,
 •   pragnące w ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas.

 

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

 •   serdeczną i rodzinną atmosferę,
 •   miejsce pobytu, przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu,
 •   pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, pokonywaniu trudności i ograniczeń,
 •   udział w prowadzonych zajęciach, organizowanych spotkaniach i imprezach kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych i integracyjnych,
 •   budowanie więzi międzypokoleniowych,
 •   jeden ciepły  posiłek,
 •  umożliwienie uprawiania i pielęgnacji małych ogródków działkowych znajdujących się na terenie DPS "Zielony Taras".

 

Formy zajęć:

 •    terapia zajęciowa,
 •    rehabilitacja ruchowa,
 •    zajęcia usprawniające ruchowo,
 •    trening kulinarny,
 •    zajęcia rekreacyjne,
 •    zajęcia komputerowe
 •    zajęcia kulturalno – oświatowe,
 •    muzykoterapia,
 •    gry i zabawy edukacyjne,
 •    biblioterapia,
 •    spacery.

 

Odpłatność:

Pobyt w Dziennym Domu jest odpłatny, wysokość miesięcznej odpłatności ustala się w drodze decyzji administracyjnej, zasady ponoszenia odpłatności ustala Rada Miejska w drodze uchwały.

 

Wymagane dokumenty:

 •  pisemny wniosek przez osobę zainteresowaną,
 •  zaświadczenie o dochodach osób, z którymi osoba zainteresowana pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 •  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Ośrodku oraz możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych,
 •  kserokopia decyzji o przyznaniu  świadczenia z ZUS, KRUS lub innego organu emerytalno – rentowego,
 •  odcinek emerytury lub renty albo zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym złożony został wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 •  Dział Osób Starszych i Niepełnosprawnych MOPR w Koszalinie, al. Monte Cassino 2,

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji przyznającej pobyt w Dziennym Domu następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPR w Koszalinie, ustaleniu kwoty miesięcznej odpłatności za pobyt i wydaniu decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej przez MOPR w Koszalinie decyzji, przysługuje prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w  terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem MOPR w Koszalinie.

 

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z późn. zm.,
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 •  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
 •  Zarządzenie nr 370/1276/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „ Zielony Taras” w Koszalinie.
 • Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior- Wigor" na lata 2021-2025.
 • Uchwała nr XVIII/336/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pogodna Jesień „Senior+” w Koszalinie oraz połączenia z Domem Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.
 • Uchwała nr XVIII/339/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 maja 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

 

 

Wytworzył:
Jolanta Szewczyk
(2018-07-18)
Udostępnił:
Grzegorz Sadowski
(2015-09-20 10:40:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Sadowski
(2021-02-04 07:28:11)
 
liczba odwiedzin: 508643

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X