Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE

Piątek 27.04.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DD

 SENIOR+

Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior+"

 

 

Adresaci oferty:

•   osoby od 60 roku życia – 30 miejsc,

•   będące mieszkańcami Koszalina,

•   mające trudną sytuację rodzinną, materialną oraz ograniczoną sprawność psychofizyczną,

•   pragnące w ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas.

 

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

•   serdeczną i rodzinną atmosferę,

•   miłą i profesjonalną opiekę,

•   pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, pokonywaniu trudności i ograniczeń,

•   udział w prowadzonych zajęciach, organizowanych spotkaniach i imprezach kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych i integracyjnych,

•   budowanie więzi międzypokoleniowych,

•   trzy posiłki.

 

Formy zajęć:

•   terapia zajęciowa,

•   rehabilitacja ruchowa,

•   zajęcia usprawniające ruchowo,

•   trening kulinarny,

•   zajęcia rekreacyjne,

•   zajęcia kulturalno – oświatowe,

•   muzykoterapia,

•   gry i zabawy edukacyjne

•   biblioterapia

•   spacery

 

Odpłatność:

Pobyt w DD jest odpłatny, wysokość miesięcznej odpłatności ustala się w drodze decyzji administracyjnej, zasady ponoszenia odpłatności ustala Rada Miejska w drodze uchwały.

 

Wymagane dokumenty:

•   wniosek osoby zainteresowanej wraz z wypełnionym formularzem rekrutacyjnym,

•   zaświadczenie o dochodach osób, z którymi osoba zainteresowana pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,

•   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Ośrodku oraz możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych,

•   kserokopia decyzji o przyznaniu  świadczenia z ZUS, KRUS lub innego organu emerytalno – rentowego,

•   odcinek emerytury lub renty albo zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym złożony został wniosek o przyjęcie do DD,

•   zaświadczenie o dochodach osób, z którymi osoba zainteresowana pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

•   Dział Osób Starszych i Niepełnosprawnych MOPR w Koszalinie, al. Monte Cassino 2,

•   kancelaria MOPR,

•   sekretariat DPS przy ul. Teligi 4

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji przyznającej pobyt w DD następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPR w Koszalinie, ustaleniu kwoty miesięcznej odpłatności za pobyt i wydaniu decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej przez MOPR w Koszalinie decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, ul. Gen. Władysława Andersa 34, w    terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem MOPR w Koszalinie.

 

Podstawa prawna:

•   Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z późn. zm.,

•   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego,

•   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 1012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,

•   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

•   Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXXV/496/2017 z dnia 28 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR-Pogodna Jesień” i Dziennym Domu Pomocy „Złoty Wiek”.,

•   Zarządzenie nr 543/1995/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie,

 

 

Wytworzył:
Jolanta Lebiedź
(2016-01-26)
Udostępnił:
Ewelina Panek
(2015-09-20 10:40:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Panek
(2017-12-11 18:25:35)
 
 
ilość odwiedzin: 146323

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X