Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE

Piątek 27.04.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DDP

Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"

75- 525 Koszalin ul. Piłsudskiego 64

tel. 094- 34-19-267, fax 94-34-19-268

Wstawka

Adresaci oferty:

•   osoby od 60 roku życia – 30 miejsc,

•   będące mieszkańcami Koszalina,

•   mające trudną sytuację rodzinną, materialną oraz ograniczoną sprawność psychofizyczną,

•   pragnące w ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas.

 

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

•   serdeczną i rodzinną atmosferę,

•   miłą i profesjonalną opiekę,

•   pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, pokonywaniu trudności i ograniczeń,

•   udział w prowadzonych zajęciach, organizowanych spotkaniach i imprezach kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych i integracyjnych,

•   budowanie więzi międzypokoleniowych,

•   gorący posiłek.

 

Formy zajęć:

•   terapia zajęciowa,

•   aktywizacja ruchowa,

•   zajęcia rekreacyjne,

•   zajęcia kulturalno – oświatowe,

•   zajęcia edukacyjne,

•   zajęcia muzyczne (zespół śpiewaczy),

•   inscenizacje, gry i zabawy,

•   wycieczki i spacery.

 

Odpłatność:

Pobyt w DDP jest odpłatny, wysokość miesięcznej odpłatności ustala się w drodze decyzji administracyjnej, zasady ponoszenia odpłatności ustala Rada Miejska w drodze uchwały.

 

Wymagane dokumenty:

•   wniosek osoby zainteresowanej wraz z wypełnionym formularzem rekrutacyjnym,

•   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych,

•   kserokopia decyzji o przyznaniu  świadczenia z ZUS, KRUS lub innego organu emerytalno – rentowego,

•   odcinek emerytury lub renty albo zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym złożony został wniosek o przyjęcie do DDP,

•   zaświadczenie o dochodach osób, z którymi osoba zainteresowana pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

•   Dział Osób Starszych i Niepełnosprawnych MOPR w Koszalinie, al. Monte Cassino 2,

•   kancelaria MOPR,

•   siedziba DDP "Złoty Wiek".

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji przyznającej pobyt w DDP następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPR w Koszalinie, ustaleniu kwoty miesięcznej odpłatności za pobyt i wydaniu decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej przez MOPR w Koszalinie decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, ul. Andersa 34, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem MOPR w Koszalinie.

 

Podstawa prawna:

•   Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z późn. zm.

•   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego,

•   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 1012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,

•   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

•   Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXXV/496/2017 z dnia 28 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR-Pogodna Jesień” i Dziennym Domu Pomocy „Złoty Wiek”.,

•   Zarządzenie nr 543/1995/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie,

 

Wytworzył:
Jolanta Lebiedź
(2015-09-28)
Udostępnił:
Ewelina Panek
(2015-10-01 00:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewelina Panek
(2017-11-26 20:22:38)
 
 
ilość odwiedzin: 146291

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X