☰ Menu
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE

Poniedziałek 10.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DDP

Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"

75- 525 Koszalin ul. Piłsudskiego 64

tel. 094- 34-19-267, fax 94-34-19-268

Wstawka

Adresaci oferty:

•   osoby od 60 roku życia,

•   będące mieszkańcami Koszalina,

•   mające trudną sytuację rodzinną, materialną oraz ograniczoną sprawność samoobsługi,

•   pragnące w ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas.

 

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

•   serdeczną i rodzinną atmosferę,

•   miłą i profesjonalną opiekę,

•   pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, pokonywaniu trudności i ograniczeń,

•   udział w prowadzonych zajęciach, organizowanych spotkaniach i imprezach kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych i integracyjnych,

•   gorący posiłek.

 

Formy zajęć:

•   terapia zajęciowa,

•   aktywizacja ruchowa,

•   zajęcia rekreacyjne,

•   zajęcia kulturalno – oświatowe,

•   zajęcia edukacyjne,

•   zajęcia muzyczne (zespół śpiewaczy),

•   trening kulinarny,

•   inscenizacje, gry i zabawy,

•    spacery i pikniki.

 

Odpłatność:

Pobyt w Ośrodku jest odpłatny; wysokość miesięcznej odpłatności ustala się w drodze decyzji administracyjnej, zasady ponoszenia odpłatności ustala Rada Miejska w Koszalinie w drodze uchwały.

 

Wymagane dokumenty:

•   wniosek osoby zainteresowanej ,

•   odcinek emerytury lub renty, albo zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym złożone zostało podanie o przyjęcie do ośrodka,

•   kserokopia decyzji o przyznaniu  świadczenia z ZUS, KRUS lub innego organu emerytalno – rentowego,

•   zaświadczenie o dochodach osób, z którymi osoba zainteresowana pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

•   Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych MOPR w Koszalinie, al. Monte Cassino 2,

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji przyznającej pobyt w DDP następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPR w Koszalinie, ustaleniu kwoty miesięcznej odpłatności za pobyt i wydaniu decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie decyzji, przysługuje prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem MOPR.

 

Podstawa prawna:

•   Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z późn. zm,,

•   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

•   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,

•   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

•   Uchwała Rady Miejskiej nr XI/135/2015 w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR-Pogodna Jesień" i Dziennym Domu Pomocy "Złoty Wiek", Uchwała Rady Miejskiej
w Koszalinie Nr XXXV/496/2017 z dnia 28 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR-Pogodna Jesień” i Dziennym Domu Pomocy „Złoty Wiek”.,

•   Zarządzenie nr 785/2394/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie,

 

Wytworzył:
Jolanta Lebiedź
(2018-07-18)
Udostępnił:
Grzegorz Sadowski
(2015-10-01 00:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzegorz Sadowski
(2018-11-06 08:49:45)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X