☰ Menu
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZIELONY TARAS" W KOSZALINIE

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DDP

Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek"

75- 525 Koszalin ul. Piłsudskiego 64

tel. 094- 34-19-267, fax 94-34-19-268

Wstawka

Adresaci oferty:

•   osoby od 60 roku życia,

•   będące mieszkańcami Koszalina,

•   mające trudną sytuację rodzinną, materialną oraz ograniczoną sprawność samoobsługi,

•   pragnące w ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas.

 

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

•   serdeczną i rodzinną atmosferę,

•   miłą i profesjonalną opiekę,

•   pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, pokonywaniu trudności i ograniczeń,

•   udział w prowadzonych zajęciach, organizowanych spotkaniach i imprezach kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych i integracyjnych,

•   gorący posiłek.

 Formy zajęć:

•   terapia zajęciowa,

•   aktywizacja ruchowa,

•   zajęcia rekreacyjne,

•   zajęcia kulturalno – oświatowe,

•   zajęcia edukacyjne,

•   zajęcia muzyczne,

•   trening kulinarny,

•   inscenizacje, gry i zabawy,

•    spacery i pikniki.

 

Odpłatność:

Pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest odpłatny; wysokość miesięcznej odpłatności ustala się w drodze decyzji administracyjnej, zasady ponoszenia odpłatności ustala Rada Miejska w Koszalinie w drodze uchwały.

 Wymagane dokumenty:

•   wniosek osoby zainteresowanej ,

•  dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,

•   Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. odcinek renty lub emerytury,

lub zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z ZUS, KRUS

lub innego organu emerytalno-rentowego).

 

Pracownik CUS ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy


 

 Miejsce złożenia dokumentów:

•   Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych   Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, ul. Aleja Monte Cassino 2,75-412 Koszalin

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji przyznającej pobyt w DDP następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego CUS w Koszalinie, ustaleniu kwoty miesięcznej odpłatności za pobyt i wydaniu decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku.

 Tryb odwoławczy:

Od wydanej przez Centrum Usług Społecznych  w Koszalinie decyzji, przysługuje prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem CUS.

 

Podstawa prawna:

•   Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z późn. zm,

•   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

•   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,

•   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

   •   Zarządzenie nr 570/1903/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia  17 luty  2022 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

•   Uchwała nr XVIII/337/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy “Złoty Wiek” w Koszalinie oraz połączenia z Domem Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie.

    •   Uchwała nr XVIII/339/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 maja 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.


 

 

 

 

Wytworzył:
Jolanta Lebiedź
(2018-07-18)
Udostępnił:
Sadowski Grzegorz
(2015-10-01 00:14:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sadowski Grzegorz
(2022-12-13 08:19:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 217129